Life, Business & Spiritual Coaching

V každom z nás sa skrýva obrovský potenciál. Treba ho len odkryť a aktivovať!

© 2017 Slávka Strešňáková

Služby a ceny

  • Business Coaching/ Podnikateľské poradenstvo: týka sa vášho pracovného života. Je to napríklad poradenstvo v oblasti nájdenia riešení pre vaše projekty, riešenia konfliktných pracovných vzťahov, sebamotivácie, prispôsobenia sa zmenám, určenie priorít, delegovanie úloh, alebo ujasnenie si, kam sa chcem pracovne posúvať. Veľmi často je iniciátorom koučovania nadriadený, ktorý chce, aby si jeho zamestnanec vyriešil tú oblasť jeho pracovného života, ktorú on vidí ako problematickú. Koučovanie je v takomto prípade možné vtedy, ak zamestnanec súhlasí, že bude na zadanej úlohe s koučom pracovať.
  • Life Coaching/ Životné poradenstvo: týka sa vášho osobného života. Je to napríklad poradenstvo v oblasti robenia životných rozhodnutí, životných zmien, nájdenie väčšej spokojnosti a vyrovnanosti v živote, vybalancovaní života a práce (work-life balance), ujasnenie si svojich hodnôt a životných cieľov, nájdenie motivácie na zlepšenie kvality života. Koučovanie je veľmi efektívny nástroj aj na motivovanie k niečomu, čo klient plánuje už dlho urobiť, no stále to z neznámych príčin odkladá.
  • Spiritual Coaching/ Poradenstvo sily a zmyslu: týka sa vášho vnútorného/duchovného života. Poradenstvo ide do najväčšej hĺbky a komplexnosti, lebo zahŕňa život človeka ako jeden celok. Je to poradenstvo v oblasti hľadania zmyslu života, rozpoznanie vlastných limitov a hraníc, hľadanie vnútornej sily a zdrojov žiť taký život, ktorý je pre nás naplňujúci a v ktorom sa cítime silní a hodnotní.

Cena za hodinu poradenstva je 33 euro. Cena predplateného poradenstva podľa dohody.

ikona_en

Povinné vyhlásenie k Európskej smernici o ochrane osobných údajov GDPR (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680):
- od klientov spracúvam iba údaje, ktoré sú potrebné k fakturácii: Meno a adresa. Z povahy mojej práce ako kouč, tieto údaje považujem za absolútne dôverné a v žiadnom prípade ich nebudem nikdy poskytovať tretím osobám!
- údaje nedržím na miestach, kde by sa k nim mohli dostať tretie osoby a dbám na to, aby bola okrem ochrany údajov dodržaná aj dôvernosť ohľadom kontraktu s klientom
- klientom nezasielam žiadnu reklamu alebo newsletter.